Đăng nhập Đăng ký

Download

12-09-2019


Bản Đầy Đủ - Google Drive (02/02/2021)

https://drive.google.com/file/d/1i1lnULBKTA29OgRoIZASa0YG95l1HP7_/view?usp=sharing

Lưu Ý: Đăng nhập vào tài khoản Google trước khi tải

File cần thiết để chạy game:

- Visual C++ (x86): https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x86.exe
- Visua; C++ (x64): https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x64.exe